Tính Năng (Mua) Lại Hoạt Động

  • ......http://kiemthe89.net/.......


  • Chức năng hỗ trợ người chơi mua lại phần thưởng hoạt động của những ngày không tham gia, Tính năng sẽ được cộng dồn số lần nhiệm vụ của những ngày trước, Những lần đã tham gia hoặc đã làm nhiệm vụ sẽ được xem là hoàn thành không thể mua lại nữa.
  • Thông Tin: Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ mua lại các hoạt động ( Tống Kim , Bách Hổ Đường , Bao Vạn Đồng , )
  • Kiếm Thế