Sự Kiện Túi May mắn

  • Mở Ngày 00h00 09/05


Phần Thưởng Túi May Mắn

Sự Kiện Chi tiết Sự Kiện
Phần Thưởng Khi Mở Túi
  • Nguyên Liệu: Lệnh Bài Hiệp Khách,.Bảo Thạch .
  • Cách Nhận: Lệnh Bài Hiệp Khách,Giết Người Tống Kim, Đánh Quái Map 5x >> 9x, :Bảo Thạch , Bán Trên KTC, Giá, 3500 Đồng.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh (5, 6, 7), Kinh Nghiệm 500k , Võ lâm Mật Tich Trung ,Sơ ,, Ngựa Bôn Tiêu
  • NPC Liên Quan: Phượng Tường,: NPC Sứ Giả Sự Kiện
Móc Sủ Đụng Túi
  • 500 Hợp Quà: Huyền Tinh 7, 5 Viên, 100 vạn bạc khóa , 5 Vạn Đồng Khóa.
  • 1000 hợp quà: Huyền Tinh 7, 10 Viên, 150 vạn bạc khóa , 10 Vạn Đồng Khóa
  • 1500 hợp quà: Huyền tinh 8, 5 Viên ,200 vạn bạc khóa,10 Vạn Đồng Khóa: Ngựa Ngạo Ngô Hiên Viên